Disclaimer

Op deze site is informatie te vinden over Stichting Witte Bedjes Het Parool. Stichting Witte Bedjes betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze site.

Stichting Witte Bedjes geeft echter nadrukkelijk geen enkele garantie af betreffende onder meer de beschikbaarheid, compleetheid, actualiteit, of de betrouwbaarheid van de inhoud van de site. Noch garandeert Stichting Witte Bedjes dat de site ononderbroken, op tijd, veilig of foutvrij is of dat softwarefouten gecorrigeerd worden.

Stichting Witte Bedjes is niet aansprakelijk voor enige door u of door iemand anders geleden schade die het resultaat is van het gebruik vanstichtingwittebedjes.nl, veroorzaakt in het geheel of gedeeltelijk door verwaarlozing buiten haar schuld om in het interpreteren, rapporteren of het afleveren van de service en enige inhoud via de service.

In geen enkel geval zal Stichting Witte Bedjes aansprakelijk zijn voor schade geleden door u of iemand anders, genomen beslissingen gebaseerd op de inhoud van deze site, en is niet aansprakelijk voor enige geleden schade die een direct, speciaal, incidenteel of indirect gevolg zijn van het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van de site.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die niet het eigendom zijn van Stichting Witte Bedjes, zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site.

Stichting Witte Bedjes geeft geen enkele garantie noch aanvaardt enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites. Stichting Witte Bedjes kan dus op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie op deze site.